Site icon ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

สงวนลิขสิทธิ์

ข้อความทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ “ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร” ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟท์แวร์ และอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ซึ่งชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว

 

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร อนุญาตให้ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หรือตัดทอนข้อความเหล่านี้ด้วยวิธีสั่งพิมพ์บนกระดาษ การถ่ายโอนข้อมูลใส่สื่อ บันทึก หรือแจกจ่ายข้อมูลให้บุคคลอื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล อันมิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ห้ามมิให้ใช้ในกรณีใดๆ เพื่อ การค้า หรือ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือ ดัดแปลงและเอาไปใช้ในงานอื่นๆ ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ รวมถึงการนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 โดย ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร การทำซ้ำหรือดัดแปลงเว็บไซต์นี้ไม่ว่ากรณีใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

Exit mobile version