เส้นทางสัญจรที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน และวัด โดยมีสะพานเป็นตัวเชื่อมผู้คนสองฝั่งแม่น้าน่าน…จากอดีต จนถึงปัจจุบัน ❤️ สะพานแขวนวัดงิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ภาพถ่ายมุมสูง สะพานแขวนวัดงิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง สะพานแขวนวัดงิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง สะพานแขวนวัดงิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูงวัดงิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดงิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563