วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ?

ภาพมุมสูง วัดสำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพมุมสูง วัดสำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563
ภาพมุมสูง วัดสำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร กรกฎาคม 2563