Site icon ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

วัดบางลายใต้ ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

DCIM\100MEDIA\DJI_0485.JPG

หลวงพ่อเศรษฐี 108 ปีบารมีอริยะ หน้าตักกว้าง 11 เมตร สูง 17 เมตร
ณ วัดบางลายใต้ ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อเศรษฐี 108 ปีบารมีอริยะ
วัดบางลายใต้ ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อเศรษฐี 108 ปีบารมีอริยะ
วัดบางลายใต้ ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อเศรษฐี 108 ปีบารมีอริยะ
วัดบางลายใต้ ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อเศรษฐี 108 ปีบารมีอริยะ
วัดบางลายใต้ ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อเศรษฐี 108 ปีบารมีอริยะ
วัดบางลายใต้ ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อเศรษฐี 108 ปีบารมีอริยะ
วัดบางลายใต้ ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อเศรษฐี 108 ปีบารมีอริยะ
วัดบางลายใต้ ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อเศรษฐี 108 ปีบารมีอริยะ
วัดบางลายใต้ ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
Exit mobile version