วงเวียนหอนาฬิกา ย่านเก่าวังกรด หน้าสถานีรถไฟวังกรด ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร ??

ภาพถ่ายมุมสูง วงเวียนหอนาฬิกา ย่านเก่าวังกรด
หน้าสถานีรถไฟวังกรด ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วงเวียนหอนาฬิกา ย่านเก่าวังกรด
หน้าสถานีรถไฟวังกรด ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วงเวียนหอนาฬิกา ย่านเก่าวังกรด
หน้าสถานีรถไฟวังกรด ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วงเวียนหอนาฬิกา ย่านเก่าวังกรด
หน้าสถานีรถไฟวังกรด ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วงเวียนหอนาฬิกา ย่านเก่าวังกรด
หน้าสถานีรถไฟวังกรด ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร สิงหาคม 2563