Site icon ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

ศาลากลางน้ำ บึงสีไฟ โฉมใหม่ เปิดให้ท่องเที่ยวแล้ว กันยายน 2563

DCIM\101MEDIA\DJI_0050.JPG

ศาลากลางน้ำ บึงสีไฟ โฉมใหม่ เปิดให้เที่ยวได้แล้วนะครับ สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว …. เริ่มกันยายน 2563 ???? บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร

ภาพถ่าย วิวพระอาทิตย์ตกดิน ศาลากลางน้ำ บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่าย วิวพระอาทิตย์ตกดิน ศาลากลางน้ำ บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่าย วิวพระอาทิตย์ตกดิน ศาลากลางน้ำ บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่าย วิวพระอาทิตย์ตกดิน ศาลากลางน้ำ บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่าย วิวพระอาทิตย์ตกดิน ศาลากลางน้ำ บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่าย วิวพระอาทิตย์ตกดิน รูปปั้นพญาชาละวัน บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร กันยายน 2563
Exit mobile version