นานแล้วที่เราไม่ได้เห็นภาพ?
-ความรัก
-ความสามัคคี
-ความเอื้อเฟื้อ
-ความอบอุ่น
-ความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอย่างนี้

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
หน่วยงานราชการท้องที่/ท้องถิ่น สนง.พุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร โรงเรียนและชาวบ้านชุมชนตำบลสำนักขุนเณร (บวร) ร่วมลงแขกดำนาแปลงนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โคก หนอง นา โมเดล ณ วัดสำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

https://www.facebook.com/watch/?v=2745207822465773

ภาพถ่ายมุมสูง ลงแขกดำนาแปลงนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โคก หนอง นา โมเดล
วัดสำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 8ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ลงแขกดำนาแปลงนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โคก หนอง นา โมเดล
วัดสำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 8ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ลงแขกดำนาแปลงนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โคก หนอง นา โมเดล
วัดสำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 8ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ลงแขกดำนาแปลงนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โคก หนอง นา โมเดล
วัดสำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 8ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ลงแขกดำนาแปลงนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โคก หนอง นา โมเดล
วัดสำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 8ตุลาคม 2563

โดยเกิดจากความคิดริเริ่มของพระครูสิริสุตโสภณ,ดร. เจ้าอาวาสวัดสำนักขุนเณร/เจ้าคณะอำเภอดงเจริญ ที่ต้องการให้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเหล่านี้ได้กลับมาอีกครั้ง ให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของอำเภอดงเจริญ โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการเชื่อมร้อยทุกภาคส่วนเข้าหากัน อันจะก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน นำไปสู่ศีลธรรมอันดีงามต่อไป และผลผลิตที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์นำไปสู่การช่วยเหลือผู้ยากไร้ในอำเภอดงเจริญ (สังคมเกื้อกูลไม่ทอดทิ้งกัน) ขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสร้างกุศลในครั้งนี้ สาธุ และทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยกันสลายความตระหนี่หวงแหนที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมซึ่งจำแนกได้ ๕ อย่าง ให้เบาบางลง
๑. ตระหนี่ที่อยู่อาศัย ท้องถิ่นสถานที่ กีดกันผู้อื่นหรือผู้ที่ไม่ใช่พวกของตนไม่ให้เข้าอยู่อาศัย เรียกว่า อาวาสมัจฉริยะ
๒. ตระหนี่ตระกูล หวงสกุลเหล่าพงศ์พันธุ์ของตน รังเกียจชิงชังตระกูลอื่น เผ่าพันธุ์อื่น เรียกว่า กุลมัจฉริยะ
๓. ตระหนี่ลาภผลประโยชน์ ไม่กระจายผลประโยชน์แก่คนอื่น พวกอื่น ที่ไม่ใช่พวกของตน เรียกว่า ลาภมัจฉริยะ
๔. ตระหนี่วรรณะ คือ หวงแหนกีดกันเกี่ยวกับชนชั้นวรรณะ ผิวพรรณ และสีผิวเป็นต้น เรียกว่า วัณณมัจฉริยะ
๕. ตระหนี่ความดี คือ กีดกันหวงแหนในเรื่องของวิทยาการความรู้ คุณพิเศษ คุณวุฒิ ความดีงาม ความก้าวหน้าในทางภูมิธรรมภูมิปัญญา ตลอดถึงความสำเร็จต่างๆ เรียกว่า ธัมมมัจฉริยะ

ภาพถ่ายมุมสูง ลงแขกดำนาแปลงนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โคก หนอง นา โมเดล
วัดสำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 8ตุลาคม 2563

วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต