๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
หน่วยงานราชการท้องที่/ท้องถิ่น สนง.พุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร โรงเรียนและชาวบ้านชุมชนตำบลสำนักขุนเณร (บวร) ร่วมลงแขกดำนาแปลงนา โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โคก หนอง นา โมเดล
ชุมชนท่องเที่ยว วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีชิวิต วิถีชนบท
วัดสำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร