ภาพถ่ายทางอากาศ มุมสูง บริเวณรอบๆวัดคลองทองหลาง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

 

 

ภาพถ่ายมุมสูง วัดคลองทองหลาง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563

ภาพถ่ายมุมสูง วัดคลองทองหลาง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563

ภาพถ่ายมุมสูง วัดคลองทองหลาง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563

ภาพถ่ายมุมสูง วัดคลองทองหลาง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563

ภาพถ่ายมุมสูง วัดคลองทองหลาง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563

ภาพถ่ายมุมสูง วัดคลองทองหลาง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563

ภาพถ่ายมุมสูง วัดคลองทองหลาง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563

ภาพถ่ายมุมสูง วัดคลองทองหลาง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563