? วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ? 16.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดพิจิตร
? ผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 6 ราย
? ผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยันสะสม 82 ราย
รายที่ 77. ชาย 17 ปี ถ.ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
รายที่ 78. ชาย 11 ปี หมู่ 2 ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
รายที่ 79. ชาย 47 ปี หมู่ 6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
? 80-82 ทำงานเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
รายที่ 80. หญิง 51 ปี หมู่ 5 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายที่ 81. หญิง 46 ปี หมู่ 6 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รายที่ 82. หญิง 48 ปี ถนนศรีมาลา อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
.
.

รักษาหายแล้ว 10 ราย
อยู่ระหว่างรักษาโควิด -19 รวม 72 ราย
ผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยันสะสม 82 ราย (ระลอก เมษายน 2564)
9 เม.ย. พบ 1 ราย
10 เม.ย. พบ 2 ราย
13 เม.ย. พบ 1 ราย
16 เม.ย. พบ 2 ราย
17 เม.ย. พบ 1 ราย
20 เม.ย. พบ 3 ราย
21 เม.ย. พบ 4 ราย
22 เม.ย. พบ 2 ราย
23 เม.ย. พบ 4 ราย
24 เม.ย. พบ 13 ราย
25 เม.ย. พบ 5 ราย
26 เม.ย. พบ 4 ราย
27 เม.ย. พบ 8 ราย
29 เม.ย. พบ 3 ราย
30 เม.ย. พบ 2 ราย
1 พ.ค. พบ 8 ราย
2 พ.ค. พบ 6 ราย
3 พ.ค. พบ 1 ราย
4 พ.ค. พบ 3 ราย
5 พ.ค. 1 ราย
6 พ.ค. 2 ราย
7 พ.ค. 6 ราย
.
.


ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดพิจิตร สะสม 82 ราย แยกเป็นรายอำเภอ
1. อ.สามง่าม รวมสะสม 30 ราย
2. อ.บางมูลนาก รวมสะสม 11 ราย
3. อ.ดงเจริญ รวมสะสม 5 ราย
4. อ.วชิรบารมี รวมสะสม 7 ราย
5 .อ.ตะพานหิน รวมสะสม 13 ราย
6. อ.เมืองพิจิตร รวมสะสม 11 ราย
7. อ.ทับคล้อ รวมสะสม 1 ราย
8. อ.สากเหล็ก รวมสะสม 2 ราย
9. อ.โพทะเล รวมสะสม 1 ราย
10. อ.โพธิ์ประทับช้าง 1 ราย
11. อ.บึงนาราง ไม่พบผู้ติดเชื้อ
12. อ.วังทรายพูน ไม่พบผู้ติดเชื้อ
.
.
.
ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร https://www.facebook.com/phichittourism/
.
.
.
.
ยืนยันข้อมูลจาก
นพ.วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร