เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก เริ่มเวลา ๑๒.๐๙ น.
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ ที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com 

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติคือ
“วันสำคัญของโลก” (Vesak Day) ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

ความหมาย คำว่า “วิสาขบูชา” หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก ” วิสาขปุรณมีบูชา ” แปลว่า ” การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ” ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน ๗

ความสำคัญ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว

นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ที่เหตุการณ์ทั้ง ๓ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี บังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๖ ดังนั้นเมื่อถึงวันสำคัญ เช่นนี้ ชาวพุทธทั้งคฤหัสถ์ และบรรพชิตได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระพุทธองค์เป็นการพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระองค์ท่านผู้เป็นดวงประทีปของโลก

ภาพพิธีเวียนเทียน ปี 2563 วัดเทวประสาท อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว