1 ใน 2 แห่งที่พบในประเทศไทย พระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน (พระตีนโผล่) ที่ปลายพระบาทยื่นออกมาจากหีบ ประดิษฐานอยู่วัดท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร