สวนสวย ???? หน้าวิหาร ?พระพุทธเทวประชานาถบพิตร ภายในบริเวณ ?? วัดทรงธรรม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร