ภาพล่าสุด ? พระพุทธเมตตา สูงระดับตึก 25 ชั้น ? หน้าตักกว้าง 60 เมตร สูง 80 เมตร (รวมฐาน) …พระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้ ประดิษฐานอยู่ที่วัดทับคล้อ(สวนโพธิสัตว์) อ